MENU

Catalog

  三合一好友码

  April 5, 2019 • Read: 3488 • 代码分享,原创作品

  之前文章有写过三合一收款码,看到有人发好友码了,于是随手写了一下(好几天没发文章了水一下),原理和三合一收款码一样的,都是判断浏览器UA标识进行跳转.直接上代码吧

  <?php
  $qq="http://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=sDXrqEhzrgw1pW2WmXXbnlov_RYEn8oT";
  $zfb="https://qr.alipay.com/a7x04237kp9mzxrpezdr81a";
  $wx="https://u.wechat.com/EJNs8aFYFn9wdaZMYeu7uAA";
  $qrcodeApi="//api.oioweb.cn/qr/?m=5&e=L&p=10&url=";
  $thisurl="https://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
  if (preg_match('/Alipay/i',$_SERVER['HTTP_USER_AGENT' ])) {
   header("Location: $zfb"); 
   exit;
  } elseif (preg_match('/QQ\//i',$_SERVER['HTTP_USER_AGENT' ])) {
   header("Location: $qq"); 
   exit;
  }
  ?>
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="zh">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <script src="https://qrpay.oioweb.cn/js/qqapi.js?_bid=152"></script>
    <title><?php if (preg_match('/MicroMessenger\//i',$_SERVER['HTTP_USER_AGENT' ])) {
        echo "微信好友";
      } else {
        echo "好友码";
      }
       ?></title>
    <style>
      body, html {
      height: 100%;
      margin: 0;
      font-size: 16px;
      }
      body{
        display: block;
      }
      div{
        display: block;
      }
      #color{
        background-color: rgb(84, 188, 110);
      }
      #code{
        width: 100%;
      }
      #ui-head{
        background-color: #fff;
        padding: 10px 0;
        display: -webkit-box;
        width: 100%;
        -webkit-box-align: center;
        -webkit-box-pack: center;
      }
      #logo{
        width: 55px;
        height: 55px;
        background: url(<?php if (preg_match('/MicroMessenger\//i',$_SERVER['HTTP_USER_AGENT' ])) {
        echo "https://ww1.sinaimg.cn/large/006Fzy5igy1g1r01idi9wj308c08cq31.jpg";
      } else {
        echo "https://ww1.sinaimg.cn/large/006Fzy5igy1g1r0sy9kmkj30lq0ln758.jpg";
      }
       ?>);
        background-size: 100% 100%;
        margin: 5px;
        border-radius: 30px;
      }
      h2{
        font-weight: 500;
      }
      #ui-box{
        -webkit-box-flex: 1;
        display: -webkit-box;
        width: 100%;
        -webkit-box-align: center;
      }
      #ui-tips{
        background-color: #fff;
        color: #46a638;
        font-size: 18px;
        text-align: center;
        padding: 5px 0;
        margin: 40px auto;
        width: 240px;
        border-radius: 20px;
      }
      #ui-qrcode{
        background-color: #fff;
        border-radius: 15px;
        width: 230px;
        height: 230px;
        margin: 0 auto;
        text-align: center;
      }
      #qr-url{
        width: 210px;
        height: 210px;
        margin-top: 10px;
      }
    </style>
  </head>
  <body id="color">
    <div id="code">
      <div id="ui-head">
        <div id="logo">
        </div>
        <h2><?php if (preg_match('/MicroMessenger\//i',$_SERVER['HTTP_USER_AGENT' ])) {
        echo "微信好友";
      } else {
        echo "好友码";
      }
       ?></h2>
      </div>
    </div>
    <div id="ui-box">
      <div id="ui-tips">
        <?php if (preg_match('/MicroMessenger\//i',$_SERVER['HTTP_USER_AGENT' ])) {
        echo "请长按二维码添加好友";
      } else {
        echo "请打开APP扫码";
      }
       ?>
      </div>
    </div>
    <div id="ui-qrcode">
      <img id="qr-url" src="<?php if (preg_match('/MicroMessenger\//i',$_SERVER['HTTP_USER_AGENT' ])) {__  ___echo" qrcodeApi="true" wx="true" else="true" echo="true" thisurl="true">"/>
    </div>
  </body>
  </html>
  

  自己用的话只修改:

  $qq="http://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=sDXrqEhzrgw1pW2WmXXbnlov_RYEn8oT";
  $zfb="https://qr.alipay.com/a7x04237kp9mzxrpezdr81a";
  $wx="https://u.wechat.com/EJNs8aFYFn9wdaZMYeu7uAA";
  

  信息为自己的就行了
  由于博客编辑器的原因 部分代码发不出来,
  下载地址:https://share.weiyun.com/5p56uo8
  演示程序网址:https://qrpay.oioweb.cn/hym/jsxs.php

  本文章最后更新于2019年04月24日; 如遇到问题,请留言及时通知站长; 欢迎加入 站长交流群,讨论各种问题!

  Tags: 好友码
  最后编辑于: April 24, 2019
  Archives QR Code Tip
  QR Code for this page
  Tipping QR Code
  Leave a Comment

  已有 3 条评论
  1. 老铁,你好,想请问下, 微信支付宝QQ那一行代码 怎么获取呢?@(呵呵)

   1. @猪蹄君名片二维码解析成链接啊...

   2. @教书先生好哒,我试试,谢谢博主